Stáž v norském Krizovém centru v Oslo

V únoru letošního roku byla v rámci Fondu bilaterální spolupráce výzvy Dejme (že)nám šanci zorganizována pětidenní stáž do norského Krizového centra v Oslo, které se účastnily psycholožka a právnička společnosti Spondea. Jejím cílem bylo seznámit se s pohledem na domácí násilí v Norsku a případně přenést dobrou praxi do ČR.

Krizové centrum v Oslo je největším krizovým centrem v Evropě a ročně poskytne svoje služby cca 2100 klientů či jejich dětem. Statistiky dále ukazují, že cca 1/3 klientů krizového centra žila v násilném vztahu více než 5 let a že služby centra vyhledají ženy z 1/3 samy, zbytek klientely dostane doporučení z řad policie, orgánů ochrany dětí nebo nemocnic. Oproti České republice je pak minimální část (cca 5 %) klientů ve věku 60 let a více. Filozofie krizového centra je shodná s tou, se kterou se ztotožňuje i Spondea, tj. pomáhat a podporovat klienty v tom, aby v sobě našli dostatek potenciálu na to řešit svoji situaci v budoucnosti sami.
V Krizovém centru se jeho zaměstnanci, především sociální pracovníci, věnují přímé práci s klienty, která má podobu krizové intervence, sociálně právního poradenství i pomoci se zpracováním traumatických zážitků. Klientům je každý týden také k dispozici právník. Kromě přímé práce s klienty se ale krizové centrum aktivně podílí na tvorbě národní politiky. V současné době se snaží o prosazení povinné výuky tématu domácího násilí pro učitele, lékaře a zdravotní sestry.

Je zajímavé, že domácí násilí je v Norsku problematikou, která láká charitativně smýšlející jedince i organizace. Někteří působí v krizovém centru jako dobrovolníci, někteří poskytují finanční dary, jiní nabízejí zdarma vlastní služby klientům nebo zaměstnancům krizového centra. Výjimkou pak nejsou např. volné vstupy do divadla, na hodiny jógy a akupunktury nebo možnost letního ubytování v hotelových komplexech, a to vše jako forma sponzorského daru.

Kromě krizového centra navštívily pracovnice společnosti Spondea také další spolupracující organizace. Jako velmi inspirující se jevila dobrá praxe při práci s násilnými jedinci v organizaci Alternative to Violence (AtV). V současné době má AtV 11 poliklinik po celém Norsku a podle statistik bylo v minulém roce jejími klienty 1000 osob, které mají problémy s agresivitou v blízkých vztazích. Jedinečnost AtV tkví také v propojení klinické praxe s výzkumem a následnou vzdělávací a supervizní činností. Hlavní činností je však práce s násilnými jedinci, která probíhá individuální nebo také skupinovou formou. Aby byla zajištěna bezpečnost rodiny, mají pracovníci AtV vždy kontakt na ohroženou partnerku či partnera. Jako zajímavý jev se ukazuje, že velká část násilných jedinců se ve svém životě setkala s domácím násilím, ať už v roli oběti či svědka v dětském věku.

Další z navštívených a spolupracujících norských organizací je The Equality and antidiscrimination Ombud, tedy veřejný ochránce práv se zaměřením na otázky rovnoprávnosti a diskriminace. Norsko je známé svým postojem k rovnoprávnosti a z tohoto důvodu je zde přirozené, že mají zvláštní orgán právě pro tyto otázky. Kompetence uvedené organizace jsou obdobné jako v případě českého Veřejného ochránce práv, tedy jedná se spíše o kontrolní orgán, který nemá možnosti právního donucení.

Poslední organizací, kterou pracovnice společnosti Spondea navštívily, byla právní firma Salomon and Johansen, která poskytuje advokátní služby klientům krizového centra. Návštěva byla velmi přínosná vzhledem k tomu, že od listopadu 2014 poskytuje Spondea advokátní služby svým klientům prostřednictvím externí advokátní kanceláře.

Stáž v norském Krizovém centru v Oslo a ve spolupracujících organizacích přinesla velké množství podnětů pro práci ve společnosti Spondea a zároveň ukázala na velké kulturní rozdíly, ať už v pohledu na problematiku domácího násilí nebo i v přístupu k němu. Jako velmi užitečná se jeví dobrá spolupráce mezi různými organizacemi a snaha o edukaci odborníků, klientů, i široké veřejnosti. Nesporně sympatický je pak i zájem společnosti o toto téma a angažovanost firem i dobrovolníků.